Besøksadresse:
Kirsten Flagstadsveg
4621 Vågsbygd
Tlf: 38002060
Fax: 38002075
E-postHandlingsplan
for Fiskå skole:
Periode: 2002 til 2005

(Se også skolens IKT-plan høsten 2005)

VISJON

"Vi lærer fordi vi trives"

Mål:

1. Elevene er aktive i sin læring
2. Det er stor grad av differensiering
3. Det er god kontakt mellom lærere og elever
4. Elever og ansatte viser at de setter pris på hverandre

Tiltak:

TILTAK

 

Aktivitet

Ansvarlig

Sluttdato

Konsekvens

PRI:

A. ORGANISERING

 

 

 

 

Lærestoffet organiseres slik at en naturlig del av undervisningen blir temaorganisert på alle trinn. Temaorganiseringen utvikles som en naturlig progresjon fra 8. til 10. trinn

Trinnlederne

september 2002

 

Trinnene avgjør temaer og tidsbruk

Fellestid vår 2002

 

Undervisningen organiseres slik at graden av differensiering i fagene norsk, engelsk og matematikk kan økes

Faglærerne

september 2002

 

 

Lærerne organiseres slik at de i hovedsak  har undervisning på ett trinn. 

Trinnene organiseres om et lærerteam med assistenter som sammen har kompetanse i alle fag/temaer samt spesialundervisning

Administrasjonen

Juni 2002

Nye lærerteam etableres.

 

Undervisningen er fleksibel, og klassene organiseres i ulike gruppestørrelser etter behov

Trinnledere

faglærere

 

Ukene kan variere. Timeplanen legges på det enkelte trinn.

 

Organiseringen av s/f/t-undervisning foregår på trinnet

 

Spes.ped.leder i samarb. med spesialpedagoger

september 2002

Planlegging vår 2002, jevnlige møter hver høst

 

Faglærerne lager differensierte ukeplaner/arbeidsplaner

Elevene deltar aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av eget arbeid

Faglærere

Klassestyrere

Trinnledere

desember 2002

Mal utarbeides for hver klasse

 

Nye læringsareaner og arbeidsstasjoner for elevene etableres. Klasserommene ominnredes for å gi plass til skrivestuer med datamaskiner og stillerom for individuelt arbeid.

Administrasjon, vaktmester, data-ansvarlig

desember 2002

Datamaskiner trekkes inn fra klasserom og samles på skrivestuer

?

Elevbedriften "Fiskåstua" etableres som alternativ for elever som ikke kan gis tilpasset undervisningstilbud innen en vanlig klasse

Administrasjonen

Lærere F-stua

Sosiallærere

desember 2002

Elever søker om jobb innen juni 2002. NYTT NAVN!

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri:

B: KOMMUNIKASJON/SAMVÆRSFORMER/

PEDAGOGISKE TILTAK

Ansvarlig

Sluttdato

Konsekvens

 

Skape god lagånd i nye klasser på 8. trinn. 

Hovedvekt på skolens verdigrunnlag, samværsformer, studieteknikk , arbeidsvaner, språkbruk, sosialisering, rutiner; "God start"

 

Trinnleder 8. trinn, faglærere 8. trinn

Tur: Administrasjonen

sept 2002

Ny-Hellesund

Prosjekt: "Min drømmeskole"

 

Gjennomføre fellesarrangementer som spleiser elevene sammen og skaper en "VI-skole"

 

Trinnene/PLK

juni 2003

Hvert trinn tar ansvar for to  felles-arr. årlig

Årsplan ("årshjul") utarbeides

 

Utstillingsmonter og vestibyle benyttes aktivt som arena der elevene viser fram egne arbeider

Faglærere

desember 2002

 

 

Det utarbeides  en en plan for obligatoriske uteaktiviteter i bygda, byen og naturmiljøet. Temaer fra "Lokal agenda 21" legges til grunn

Administrasjonen

Fagkontakter

PLK

juni 2006

Bruk av fellestid

Ekskursjonsmidler

 

Skolen utgir jevnlige informasjonsskriv til hjemmene

 

 

Administrasjonen

IKT-ansvarlig

 

september 2002

Alle i skolesamfunnet kommer med inn-spill

 

Skolens hjemmesider ("fiskaskole.no") brukes aktivt i kommunikasjonen mellom lærere, elever og foresatte

 

 

 

IKT-ansvarlig  i samarbeid med elever, lærere og administrasjonen

juni 2004

"Skolenettet" tilpasses skolens behov

brukerveiledning lages

kursing av lærere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRI:

C: SKOLEBYGNINGEN OG UTEAREALENE

ANSVAR

SLUTTDATO

KONSEKVENS

 

Klasserommene innredes slik at elevene får bedre arbeidsforhold. Arenaer for fellesaktiviteter og stillerom etableres

 

desember 2002

Ny romplan

 

Utearealene oppgraderes. Det utarbeides en mulighetsplan med tanke på å etablere en nærmiljøpark på skolens område

Styret

desember 2002

Samarbeid med kommunen

 

PRI:

 

D: FORELDREMEDVIRKNING

 

 

 

 

Skolen og hjemmene samarbeider om standarder for elevenes skolearbeid og forberedelser til skoledagen

Styret

september 2002

Styrets "Krav til foreldre" innarbeides

PRI:

E: ELEVMEDVIRKNING

 

 

 

 

Elevene er aktive deltakere i planlegging, gjennomføring og evaluering av arbeidet på skolen

 

 

Elevrådet

Rektor

Kontaktlærer

desember 2002

1.        Undersøkelse om elevenes ønsker gjennomføres

2.        Månedlig møte mellom rektor og elevrådet

 

Elevrådet har reell innflytelse på skolehverdagen

 

 

Elevrådet

Kontaktlærer

Rektor

desember 2002

Aktuelle saker tas opp på månedlig møte mellom rektor og elevrådet

 

"Elevenes valg" styres av elevene selv

 

 

Elevrådsstyret

Rådgiver

desember 2002

Elevrådet overtar mange av rådgivers oppgaver

 

Elevresepsjon etableres

 

 

Administrasjonen

Elevrådet

 

desember 2002

Elevrådskontoret ombygges og bemannes av interesserte elever

 

Selvstendig elevbedrift etableres i samarbeid mellom Fiskåstua og elever som velger praktisk prosjektarbeid

 

Administrasjonen

Lærere Fiskåstua

K&H lærere

PRAPRO-lærere

desember 2002

Koordinator Fiskåstua er adm. leder for bedriften

 

* Vedtatt i klubben ved Fiskå skole april 2002