IKT-plan Fiskå skole
 
Generelt:
Situasjon høst 2007:
Fiskå skole har gjennom en årrekke satset på IKT, og har en generelt god kompetanse på IT i kollegiet.
Vi har fibertilkobling til skolen på 100 mbit, og alle rom har koblingspunkter til nettverket.
Vi har prosjektører i alle klasserom, samt hjemmekinoanlegg som erstatter tidligere CD-spillere mm.
Hver lærer diponerer en moderne, bærbar centrino-basert PC med trådløs tilkobling. Hele skolebygget er trådløst dekket. Kopiering og printing går også trådløst.

Vi har et nytt, topp moderne IKT-opplæringssenter med 29 nye maskiner - i tillegg til bibliotek og skrivestuer.

For å være i stand til å møte den nye læreplanens krav, har vi valgt å begrense antallet tynne klienter, da disse ikke vil være i stand til å takle de krav den nye læreplanen setter. Særlig med tanke på streaming av lyd og video samt arbeid med kreativ bruk av IKT.

I to av skolens klasser har alle elever sin egen PC. Én klasse med stasjonære maskiner, og én har bærbare maskiner.

Skolen jobber i stadig større grad digitalt i undervisningen.

Målsetting kollegiet:
Hele kollegiet skal være aktive brukere av IKT i sitt arbeid.
Kollegene har tatt "kvantesprang" i sin omgang med IKT, og er blitt meget fortrolige i sin omgang med IKT i undervisningen.
Alle skal beherske Datakortets moduler i tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy, e-post og Internett, samt være aktive brukere av "It's learning".
Lærerne skal også være aktive i sin søken etter pedagogisk programvare og være aktiv i å ta i bruk digitale hjelpemidler.
Målet er å bygge opp under den digitale kompetansen.
Tiltak for å oppnå dette er intern kursing, aktiv egenlæring ved bruk av "It's learning", samt aktiv gjensidig brukerstøtte internt. Alle lærere skal være i stand til å kjøre kurs i Datakortets moduler, og skal bli fortrolige med digital mappevurdering.
Kollegiet skal være aktive pådrivere for å implementere IKT-verktøy i de fleste fag og arbeidssituasjoner for elevene.

Målsetting elever:
Alle elever skal være fortrolige med bruk av IKT som et naturlig verktøy og læremiddel i sin læring.
Elevene skal beherske Datakortets moduler tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy, e-post og Internett. Dette kjøres det faste obligatoriske kurs i fra 8. klasse og utover. Vi setter av tilsammen 15 timers kurs i hver modul, inklusive vår egen eksamen, som vi kaller "e-elev". Dette rulleres i 3 timersbolker.
Elevene skal videre være aktive brukere av "It's learning" som LMS i sitt daglige skolearbeid, og skal bli fortolige med digital mappevurdering.
Tiltak for å oppnå dette, er en innføringskursing i "It's learning", samt daglig bruk.
Flere klasser benytter også engelskressursen eKit i engelskundervisningen.

Døgnåpen læring:
Vi satser på "det døgnåpne klasserommet". Vi ønsker at informasjonsflyten mellom skolen og de foresatte og elevene skal være best mulig. Vi benytter "It's learning". De foresatte skal ha tilgang til de fag de er invitert til å delta i.
Fra høsten 2006 er alle elever og lærere aktive brukere av It's learning.
Internasjonale prosjekter som eTwinning i sammenheng med vår situasjon som ENIS-skole er også en del av hverdagen for flere klasser.

Fremtidige mål:
Vi har et skolebygg som ikke er bergnet på nye arbeidsformer. Romsituasjonen vanskeliggjør full utnyttelse av IT-utstyret, og vi har nådd et kritisk tak for plassering av stasjonært utstyr.
For fremtiden vil vi derfor prioritere bærbart utstyr og et trådløst nett som vil øke og lette brukerutnyttelsen av IKT i arbeidssituasjonen og læringsprosessen for både lærere og elever.

Neste mål vil bli å fase inn bærbart utstyr til et helt 8.trinn, og deretter utvide med ett og ett trinn slik at målet om 1-1-dekning er nådd. At alle elever har sin egen PC.
Dette er vi i noen grad avhengige av ekstern hjelp til å finansiere.

IKT i læreplanen for de enkelte fag
I denne seksjonen har vi plukket ut hva læreplanen sier om IKT i de enkelte fagene. Først fagmålsettingen, og dernest hva den sier om de enkelte trinnene.
Denne seksjonen vil etter hvert bli bygget ut med referanser og konkrete undervisningstips som går på bruk av IKT i de enkelte fagene.
Klikk på ønsket fag under for å lese:
Norsk | Engelsk | Matematikk | Natur og Miljøfag | Samfunnsfag
Heimkunnskap | Kunst og håndverk | Musikk

 
Norsk
Generelle mål i L-97:

Lese og skrive: 
" Dei skal lære å sjå at skriving er ein veg inn til forståing, oppleving og samhandling med andre, kunne tolke og vurdere innhaldet og verkemidla i tekstar i ulike medium og sjølv bruke medium til å formidle tekstar" 
"Dei skal kunne søkje informasjon ved hjelp av ulike tilgjengelege informasjonskjelder som til dømes bibliotek, arkiv og informasjonsteknologi..

Lytte og tale: 
"Elevane skal kunne uttrykkje seg i ulike sjangrar, i ulike situasjonar og for ulike formål."

Kunnskap om språk og kultur: 
”Elevane skal ha kunnskap om at munnlege og skriftlege sjangrar er både innhald, form og bruk. Dei skal ha innsikt i skriftleg samhandling og kunne sjå samanhengen mellom skrivesituasjon, tema, sjanger og mottakar.”

 
8. trinn - Elevene skal:
"...lære litteratursøking, omskriving og redigering av tekst, til dømes ved bruk av informasjonsteknologi. Kunne få ta ansvar for variert bruk av skulebiblioteket."

"Ta vare på eigne tekstar for å kunne dokumentere si eiga skriftspråksutvikling"


Les videre om konkret bruk av IKT i norsk på 8.trinn her:
9. trinn - Elevene skal:
"-studere reklame og lære om funksjon og verkemiddel, og lage reklame der dei tek i bruk bilete og tekst"

"-bruke datanett til kontakt med elevar i andre nordiske land, vere med i diskusjonsgrupper. Gjere seg nytte av informasjonssøking, systematisering og lagring av innhenta materiale"


Les videre om konkret bruk av IKT i norsk på 9.trinn her:
10. trinn - Elevene skal:
"-lese og vurdere tekstar og bilete i ulike typar propaganda, studere kunstbilete og skrive tekstar"

"-bli kjende med eit utval norske aviser, arbeide med nokre avissjangrar, studere ulike tekstar i nokre aviser over eit visst tidsrom. Lage avis, gjerne med eigen profil"


Les videre om konkret bruk av IKT i norsk på 10.trinn her:
Engelsk
Generelle mål i L-97:

Kunnskap om engelsk språk, kultur og egen læring:
"Elevene skal utvikle innsikt i språket som kommunikasjon og som uttrykk for kultur. "
"De skal utvikle innsikt i hvordan de kan arbeide med å lære seg engelsk, og bli stadig mer selvstendige som språkbrukere."
Bruk av språket:
"Elevene skal videreutvikle sin evne til å kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk i ulike situasjoner"

 
8. trinn - Elevene skal:
"- bruke ordbøker, grammatikker og andre hjelpemidler, som informasjonsteknologi, i arbeidet med språket."

"- arbeide med kultur og samfunnsforhold i engelsktalende land, ...... for eksempel ved å ha kontakt med mennesker i andre land"

9. trinn - Elevene skal:
"nyttiggjøre seg hjelpemidler som ordbøker, grammatikker, medier og informasjonsteknologi."

"- arbeide med rikt og variert utvalg av tekster. Blant annet ... tekster hentet fra medier..."

"- arbeide med kultur og samfunnsforhold i engelsktalende land, .... for eksempel ved å ha kontakt med mennesker i andre land"

10. trinn - Elevene skal:
"- arbeide med kultur og samfunnsforhold i engelsktalende land, .... for eksempel ved å ha kontakt med mennesker i andre land"
Les videre om konkret bruk av IKT i engelsk på 10.trinn her:
Matematikk
Generelle mål i L-97:

Matematikk i dagliglivet:
"Elevene skal ha kunnskap om bruk av IT-hjelpemidler som er egnet i den enkelte situasjon"

Behandling av data:
"De skal kunne nytte databaser, regneark og andre dataprogrammer"

Grafer og funksjoner:
"Elevene skal ha kunnskap om bruken av datamaskin i arbeid med grafer og funksjoner"

 
8. trinn - Elevene skal:
"-registrere og formulere problemer og oppgaver knyttet til nærmiljø og samfunn, arbeid og fritid, og få erfaringer med å velge hensiktsmessige framgangsmåter og hjelpemidler og vurdere løsninger"

"-bli kjent med hovedprinsippene for regneark og gjerne få erfaringer med bruk av regneark på datamaskin"

"-videreutvikle hoderegning, skriftlige regemetoder, bruk av lommeregner og informasjonsteknologi, arbeide med framgangsmåter, planlegge utregninger, gjøre overslag og vurdere rimelig presisjonsnivå"

"-undersøke, lage, tegne og konstruere figurer med varierte redskaper og klassifisere figurer etter deres egenskaper"

"-tolke og lage diagrammer, presentere materialet ved hjelp av f eks informasjonsteknologi, vurdere hvordan framstilling av data kan påvirke oppfatningen"

"-vinne erfaringer med å bruke statistiske data tverrfaglig, f eks med søking i databaser"

9. trinn - Elevene skal:
- fortsette og bearbeide ferdigheter fra 8. trinn

10. trinn - Elevene skal:
"-gjennomføre enkle statistiske undersøkelser ved å planlegge og lage skjema for datainnsamling, bl a spørreskjemaer" (10.klasse)

"-finne og trekke ut informasjon fra tabeller og annet datamateriele og drøfte eventuelle usikkerheter, skjevheter og feilkilder" (10.klasse)

"-arbeide med å lage statistiske grafer og diagrammer, bl a søylediagrammer, kurvediagram, sektordiagram og punktdiagram, f eks ved hjelp av informasjonsteknologi"

Natur og miljøfag
Generelle mål i L-97:

Felles mål for faget:
" Elevane skal få øving i å bruke reiskapar, eksperimentelt utstyr og elektroniske hjelpemiddel gjennom eit breitt spekter av aktivitetar og samarbeidsformer. Dei skal utvikle innsikt i å søkje, omarbeide og formidle informasjon"

Det fysiske verdsbiletet:
"Dei skal ha kunnskap om målingar og måleeiningar og kunne planleggje, gjennomføre og vurdere enkle forsøk og kunne bruke elektroniske hjelpemiddel i arbeidet"

Mangfaldet i naturen:
"Elevene skal bruke ulike skriftlege kjelder og elektroniske hjelpemiddel for å søkje, omarbeide og formidle informasjon"

Stoff, eigenskapar og bruk:
"Elevane skal kunne bruke informasjonsteknologi som eit hjelpemiddel."

 
8. trinn - Elevene skal:
"- bli kjende med nokre teoriar om utviklinga av universet fram til i dag, sentrale kjenneteikn ved stjerner og galaksar, til solsystemet og korleis teknologisk utvikling har verka inn på kunnskapen vår om verdsrommet, til dømes ved bruk av informasjonsteknologi"

9. trinn - Elevene skal:
"- bli kjende med omgrepet biologisk mangfald, drøfte korleis menneskelege aktivitetar kan endre tilhøva i eit økosystem og konsekvensar og interessekonfliktar i høve til bruk av naturressursar, til dømes ved hjelp av datanett"

10. trinn - Elevene skal:
" - gjere seg kjende med fornybare og ikkje fornybare energikjelder på jorda, teknologi og framtidsutsikter i høve til energiressursar, til dømes ved bruk av informasjonsteknologi"

"- drøfte tiltak som kan betre miljøet og medverke til ei berekraftig utvikling lokalt og globalt, til dømes ved bruk av datanett"

" - bli kjende med eigenskapar ved ulike typar radioaktiv stråling, radioaktive stoff og mineral og bruk av radioaktive stoff knytte til samfunnsnytte og risiko for helse og miljø, til dømes ved bruk av dataprogram"

Samfunnsfag
Generelle mål i L-97:

Ingen spesielle IKT-mål nevnt i L-97

 
8. trinn - Elevene skal:
"-skaffe seg oversyn over geografiske hovuddrag lokalt og i landet i det heile..... Øve seg i å plassere fylka og dei største byane på kartet"

9. trinn - Elevene skal:
.."søkje informasjon frå ulike kjelder, til dømes eldre menneske, museum, krigsminnesmerke, skrivne framstillinger, film og informasjonsteknologi."

"-vurdere bruk og misbruk av ressurser, konsekvensar det får for miljø og samfunn og konfliktane dette skaper."

10. trinn - Elevene skal:
..."arbeide med og utforske ulike typer medium. Øve seg i å ta stilling til ulike typarpåverknad, press og reklame. Gjere seg kjende med kva den nye informasjons- teknologien gjer mogleg, og kva verknader han kan få."

"..Søkje informasjon om verksemda til multinasjonale selskap og til det arbeidet som blir gjort av dei ulike organisasjonane i FN"

..."finne ut korleis moderne teknologi har gjort verda mindre, og korleis kontakt, handel og samarbeid overlandegrensene og mellom kontinenta har vorte stadig meir nødvendig."

Heimkunnskap
Generelle mål i L-97:

Forbruk og ansvar:
"Elevene skal kunne bruke medier og informasjonsteknologi til å søke opplysninger som er av betydning for forbrukerne."

 
8. - 10.trinn - Elevene skal:
"ved hjelp av et pedagogisk dataprogram beregne energi- og næringsinnhold og urdere dette..."

"- arbeide med personlig økonomi og økonomi i husholdningen og gjerne bli kjent med hvordan informasjonsteknologi kan være et egnet hjelpemiddel ....."

"- planlegge og gjøre innkjøp og vurdere ulike tilbud fra kilder som for eksempel aviser, tidsskrifter og informasjonsteknologi med hensyn til pris, kvalitet, behov, miljø- og sikkerhetshensyn og disponible midler"

Musikk
Generelle mål i L-97:

Komponere:
"Elevane skal utvikle evna til å arbeide med musikalske idear innanfor ulike musikalske former, sjangrar og stilartar. Dei skal oppøve evna til å vurdere og korrigere eigne komposisjonar og formidle dei til andre"

 
8. trinn - Elevene skal:
"- få øving i å komponere med utgangspunkt i i stiltrekk frå samtidsmusikk, til dømes ved hjelp av datautstyr og digitale musikkinstrument, samanlikne eigne komposisjonar med slik musikk"

9. trinn - Elevene skal:
"- lære å bruke musikk og data med tanke på komposisjon og arrangering"

10. trinn - Elevene skal:
"- vurdere og ta i bruk eit breitt utval av lydkjelder, akustiske og elektroniske, som utgangspunkt for eigne komposisjonar og enkel arrangering"

Kunst og håndverksfag
Generelle mål i L-97:

Bilde - bildekunst:
"..Elevene skal kunne bruke enkle teknikker innen foto, data og video og reflektere over symbolbruk og massemedienes visuelle budskap."

 
8. - 10. trinn - Elevene skal:
".. Få erfaring med bruk av foto og video og eksperimentere med skanning og enkel datamanipulasjon med utgangspunkt i egne tegninger og foto og i egen dekor."

"...Øve seg i å se sammenheng mellom tegneseriens og filmens språk og eksperimentere med redigering og manipulasjon der enkle videoopptak kombineres med egne tegninger, stillbilder og lyd"