Personalet på Fiskå skole
Staben
:
Rektor: Arnt Jørgen Eidsaa tlf 3800 2061
Ass. rektor: Einar Øsleby tlf 3800 2062
Kontorfullmektig: Signe Nordgård Hansen tlf 3800 2072
Rådgiver: Selle Marie Horntvedt tlf 3800 2063
Elevombud: Dag Vige tlf 3800 2064
Sosiallærer: Ellen Frick McDade tlf 3800 2077
Spes. ped leder: Anne Marit Linkjendal tlf 3800 2067

Vaktmester: Vidar Flottorp tlf 97506111

Lærere og assistenter
Terje Alfsen
Kjartan Borøy
Wenche Drange
Hege Fiskaa
Roar Hornnes
Kjellaug Hidle
Leif Magne Hæstad
Terje Idland
Sture Johnsen
Nancy Karlsson
Atle Kielland
Borghild Køser
Arne Jørgen Løvland
Ellen Frick McDade
Jon Matzow
Magne Myhren
Ingunn Nepstad
Thor Sangesland
Marian Segberg
Frøydis Strand
Wenche Svindland
Toralv Steinsvaag
Børre Søfting
Erlend Thomassen
Tone Vigsø
Oddvar Vik
Heidi Vikstøl
Hanne Wangberg

Rengjørere
Astrid Gundersen
Yen Thi Doan
Sissel Rønning

Skolelege:
Anne Sissel Sørensen - Telefon 38 00 05 50

Helsesøster:
Aina Kjær - Telefon 38 07 58 25

Hvem gjør hva på Fiskå skole?

Fagkontakter:
Norsk: Arne Jørgen Løvland
Norsk andrespråk: S. M. Horntvedt
Engelsk: Ellen Frick McDade
Matematikk: Jon Matzow
Samfunnsfag: Kjartan Borøy
KRL: Arne Jørgen Løvland
Musikk: Wenche Svindland
Heimkunnskap: Wenche Sviund
Sløyd: Thor Sangesland
Tekstil: K. Hidle
Tegning: Atle Kielland
Kroppsøving: Leif Hæstad
Bibliotek: Arne Jærgen Løvland
Kultur: Teje Alfsen
A/V: Sture Johnsen
IKT: Sture Johnsen

Verneombud: Jon Matzow

Tilltsvalgt: Terje Alfsen / Sture Johnsen

Trinnledere:
8. trinn: Kjartan Borøy
9. trinn: Oddvar Vik
10. trinn: Hanne Wangberg

Kontaktlærere dette skoleåret er:
10 a: Ingunn Nepstad og Kjellaug Hidle
10 b: Selle M Horntvedt og Hanne Wangberg
10 c: Marit Olsen
10 d: Erlend Thommassen og Atle Kielland
9 a: Roar Hornes og Leif Hæstad
9 b: Marian Segberg og Sven Ulrik Nielsen
9 c: Tone Vigsø og Jon Matzow
9 d: Oddvar Vik og Magne Myhren
8 a: Kjatan Borøy og Toralv Stensvåg
8 b: Borghild Køsker og Ellen Frick McDade
8 c: Sture Johnsen og Terje Idland
8 d: Arne Jørgen Løvland og Terje Alfsen

Styret ved skolen:
Elever: Kjartan Frøysnes og Paul Anders Næss
Lærere: Hanne Wangberg og Sven Ulrik Nielsen
Andre ansatte: Frøydis
Foreldrerep: Kjell Djupesland og Reidun Kongevold
Politisk: Harald Andersen
FAU-rep: Ada Fatland
Sekr: Arnt Jørgen Eidsaa

Klassekontakter.
Klassekontakten er et viktig bindeledd mellom hjemmene og skolen. I samarbeid mellom klassekontaktene og klassestyrer er det gode muligheter for å bygge opp et godt klassemiljø der både de unge og de foresatte kan være aktive bidragsytere. Aktive klassekontakter er viktig for å støtte opp om ungdommenes utvikling.